Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Putsgrund

Används som grund innan LIP Siliconhartsputs appliceras.

LIP Putsgrund används som grund före applicering av LIP Siliconhartsputs på fasta underlag som LIP 350, LIP 360, cementputs, KC Bruk mm.

Vit
20 kg - Varunummer 100570
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C - +30°C.

Arbetsförhållanden

Undvik helst direkt sol, stark vind samt hög luftfuktighet.

Torktid

Ca. 12 timmar vid 18°C och 65% relativ luftfuktighet.

Densitet

1,6 kg/liter.

pH-värde

8-9.

Glansgrad

Matt.

Materialåtgång

Ca. 0,2-0,3 kg/m².

Förvaring/tekniska data

Min 24 mån. från produktionsdatum. I oöppnat emballage Oöppnat emballage ej i direkt solljus.

Förvaring/arbetsmiljö

Min 24 mån. från produktionsdatum. I oöppnat emballage Oöppnat emballage ej i direkt solljus.

Konstruktioner

Underlag

Ytor som är fasta och utan sprickbildning, t.ex. Putsade ytor, Tegel, Betong med max 90%RF. Lättbetong, max. fukthalt 8 %, med armerat putsskikt, t.ex. LIP 350 Universalbruk/LIP 360 Fiberputs. Underlaget ska vara fast/bärkraftigt, rent, och vara helt härdat och fritt från restfukt. Vid tidigare målade ytor vänligen kontakta LIP för konsultation. Eventuell restfukt i underlaget kan ge färgskiftningar.

 

Förbehandling  

Underlaget ska vara rengjort från skiljeämnen som damm, olja, fett, vax och mögel/alger. Ytslamma/betonghud ska slipas bort. Borttagning av kalk, fett, rengörings-/tvålrester tas bort med LIP K10 Eco Klinkerent/LIP G10 Eco Clean Grundrent. Underlaget ska vara helt härdat och fritt från restfukt. Eventuell restfukt kan ge färgskiftningar. Används endast på lodräta ytor.

 

Bruksanvisning

LIP Putsgrund blandas med en långsamtgående mixer så att en jämn konsistens uppnås. På starkt sugan­de underlag kan LIP Putsgrund spädas med upp till 20 % vatten. LIP Putsgrund och appliceras med pensel eller roller.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten. Varmt vatten är att föredra.

 

Emballage

20 kg plasthink.

 

Färg

Som standard vit. NCS kulör/färg kan brytas fram.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta. 

 

OBS!

Mörka färgtoner är särskilt känsliga för påverkan av/från väderleken under utförandet/appliceringen samt underlaget struktur och absorptions-/uppsugningsförmåga. Vi rekommenderar att välja kulören/färgen med ljusreflektion på +20%.

Arbetet utförs så att väggytor kan färdigställas i ett arbetsmoment och skyddas mot klimatpåverkan vid utförande och efterföljande härdning.

Utomhusarbete med puts ska endast ske i torrt väder vid temperaturer mellan +5ºC och +25ºC och inte i direkt solljus. Vid risk för regn eller temperaturer under +5ºC ska fasader täckas över.

Utvändig putsning i kalla och fuktiga perioder rekommenderas inte.

Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de
dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö
Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö.