Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 22 Epoxy Fäst-/fogmassa

Fogmassa/ fästmassa, utan organiska lösningsmedel

LIP 22 Epoxi är avsedd för att montera och foga keramiska golv/väggkeramik i t.ex. storkök, slakterier, mejerier, bryggerier, ba­danläggningar etc., där det ställs stora krav på fogmassans kemiska motståndskraft.

3 kg - Varunummer 80056
12 kg - Varunummer 80063
Tekniska data
Arbetstemperatur

+10 °C - +25 °C.

Blandningsförhållande

Komponent A+B​.

Bearbetningstid

Ca. 50 minuter vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Gång-/fogningsbar

Tidigast efter 24 timmar vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling, beroende på temperatur, keramikens beskaffenhet, underlagets fuktinnehåll och absorptionsförmåga.​

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Materialåtgång

Som fästmassa:

1,9 - 4,8 kg beroende på keramikstorleken ​och underlag​.

Som fogmassa: ​

0,5 - 10,6 kg beroende på keramikstorleken och underlag.

Konkret åtgång kan beräknas på lip.dk eller via LIP’s app.​

Skikttjocklek

10 mm​.

Dragsstyrka efter 24 timmar

> 1 N/mm².

Dragsstyrka efter 28 dygn

> 1 N/mm².

Förvaring/tekniska data

12 mån. i oöppnat emballage. ​Förvaras mörkt och svalt. ​

Konstruktioner

Underlag​

Betongelement, klinkerbetong, putsade väggar, gasbetong, gipsskivor, vat­tenfasta fanérskivor, målade ytor, golvvinyl, befintligt kakel eller klinker, simbassänger samt kylrum. Gjutna betongväggar och golvytor (äldre än 2 månader). Lättbetong­selement (max. fuktinnehåll 4–8 %).​

 

Förbehandling

Underlaget ska vara fast och fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och an­dra släppmedel innan applicering. Bort­tagning av fett och tvålrester görs med LIP G10 Eco Grundrens. Vid starkt sugan­de underlag inomhus, t.ex. obehand­lad lättbetong, bör ytan primas med LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer och 10 delar vatten.​

 

Bruksanvisning

Epoxy 22 Fäst-/fogmassa levereras som två separata komponenter/förpackningar som är klara att blanda. De två komponenterna är harts respektive härdare.​

Komponenterna ska vid blandning ha en temperatur på min. 15–20 °C. I härdarförpackningen finns det plats att blanda i harts. Blanda samman de bägge kompo­nenterna i härdarförpackningen under kraf­tig omrörning med en maskinblandare eller motsvarande.​

Var noga med att se till att all harts tillsätts i blandningen. De uppväg­da volymerna får inte delas. Blandningstid 4–5 min. tills man fått en smidig, homogen konsistens. Den blandade mängden kan bearbetas i cirka 50 min. vid 20 °C.​

Om blandningen känns ”tungarbetad” kan det bero på att temperaturen på golvet/ klinker är för låg (bör inte vara under 10 °C) eller att komponenterna var kalla vid bland­ningen. ​

Vid fogning med Epoxy 22 Fäst-/fogmassa skall den göras diagonalt över fogarna med en plast- eller gummispackel avsedd för epoxy fog. Överblivet material tas/tvättas bort under bearbetningstiden med ljummet vatten och en fast svamp (t.ex. 3M Scotch Brite 8541). Restslam bearbetas med en mjuk cellulosasvamp tills slammet ser tvålaktigt och upplöst ut. Det tas då bort med svamp eller gummiskrapa. Tvätta se­dan med rent vatten, ev. med T-sprit tillsatt. Byt vatten ofta.​

Vid plattsättning med Epoxy 22 Fäst-/fogmassa, app­liceras fästmassan på väggen/golvet med en tandad spackel, först med den släta sidan, sedan dras ytan av med den tanda­de sidan till ett jämntjockt skikt, plattorna trycks och vrids fast i den fuktiga fästmas­san, kontrollera med jämna mellanrum att plattan har 80 - 100 % täckning/vidhäftning mellan platta och underlag. Vid användning utomhus, i simbassänger eller vid läggning av stora storformatsplattor ska täckningen vara 100 %.​

 

Rengöring ​

Verktyg rengörs med vatten direkt efter an­vändning. Härdad P 22 Epoxi kan endast tas bort mekaniskt.​
Produkten ska betraktas som farligt avfall. Använd det kommunala insamlingssystemet.​

 

Allmänt ​

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

 

OBS!​

 • Vid fogning av lodräta ytor, lister och golv med större fall samt vid användning som fästmassa tillsätts LIP Tix i förhållan­det cirka 10–20 gram/kg färdigblandad Epoxy 22 Fäst-/fogmassa. ​
 • Härdningstid: Vid 20 °C är ofogade ytor gångbara efter 1 dygn och klarar hårdare belastning efter 2–3 dygn. Kemikaliebeständighet efter cir­ka 7 dygn. ​
 • Låga temperaturer försvårar bearbetningen. Det är bäst att värma produkterna till rumstemperatur före användning.​
  Höga temperaturer förkortar appliceringstiden. ​
 • Att arbeta med Epoxy: ​
  Följ alltid Arbetsmiljöverkets gällande skyddsföreskrifter för härdplaster. För att arbeta med epoxiprodukter måste man som entreprenör genomgå en härdplastut­bildning. ​

  Skyddsutrustning ​
  Vid arbete på tillfällig arbetsplats är det särskilt viktigt att använda skyddsdräkt och felfria skyddshandskar anpassade för epoxiarbete. Om det finns risk att andas in damm eller gaser från epoxi eller härd­are, använd andningsskydd med lämpliga filter. Om det finns risk för stänk, använd skyddsglasögon. Det ställs speciella krav på heltäckande personlig skyddsutrust­ning och andningsskydd vid epoxisprut­ning. Ögondusch ska finnas i anslutning till arbetsplatsen.