Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 248 Reparationsspackel

Snabbhärdande reparationsspackel godkänd för inom- och utomhusbruk samt fuktbelastade ytor.

LIP 248 är en slitstark cementbaserad och snabbhärdande spackelmassa för väggar och golv, som används för reparation och spackling av hål, sprickor och ojämnheter på betong, cementputs, terrazzo, murverk, trappor, trappavsatser osv. Den kan också användas som fallfyllnadsbruk på golv- och väggytor från 2–50 mm i en arbetsgång. Vid skikttjocklek över 8 mm går det bra att blanda i upp till 50 % kvartssand (0,3–1 mm) i LIP 248.

LIP 248 kan användas både inomhus och utomhus med tillskjutande markfukt och fuktbelastade ytor. LIP 248 rekommenderas inte för svaga, lätta och porösa ytor som gasbetong och kalkbaserade underlag m.m. LIP 248 kan användas som underlag för kakel och klinker samt för färg och annan typ av golvbeläggning. LIP 248 kan också användas som slitlager i områden utan hård belastning. Avjämningsmassan kan slätas till och glättas, och är i allmänhet väldigt lätt att bearbeta. Den spricker inte och är klar för beläggning efter 2–3 timmar (20 °C).

15 kg - Varunummer 100365
Tekniska data
Arbetstemperatur

+10°C - +25°C.

Blandningsförhållande

0,18–0,2 liter vatten/kg pulver motsvarande 2,7–3 l vatten till 15 kg LIP 248.

Skikttjocklek

2-50 mm i en arbetsgång.

Bearbetningstid

Ca 40 minuter vid 20 °C.

Gångbar

Ca 2–3 timmar vid 20 °C.

Klar för plattsättning

Efter ca. 24 timmar vid 20°C.

Klar för tät beläggning

När helt torrt, vanligtvis efter 5–7 dagar vid 20 °C.

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20 °C.

Materialåtgång

Ca. 1,6 kg/per m²/mm.

Densitet

Ca. 1,8 kg/liter färdigblandad.

Tryckstyrka

30-35 N/mm².

CE-märkning

DS/EN 13813: CT-C30-F6.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Förvaring/tekniska data

Min. 6 mdr. i oöppnat emballage. Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 12 mdr. i oöppnat emballage. Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö.

Konstruktioner

Underlag

Underlaget ska vara torrt, frostbeständigt och utan genomgående sprickor. Slamskikt slipas bort och dammsugs. Om betongytan är porös på grund av betongslamma/ytslamma slipas den och dammsugs noga före applicering. Släta/glatta ytor slipas/fräses innan applicering. Lösa delar tas bort och underlaget rengörs från damm, olja, fett och andra släppmedel. Borttagning av fett och tvålrester görs med LIP G10 Eco Clean Grundrent.

 

Förbehandling  

Användning inomhus: Betong och avjämningsmassa primas med LIP Primer 54 utspätt med vatten 1:1. Om avjämningsmassan sedan ska målas bör underlaget innan spackling primas i två omgångar. Det första skiktet späds med vatten 1:5, det andra skiktet koncentrerad, detta ger avjämningsmassan en mer homogen yta.

Släta och ej sugande underlag primas med LIP Supergrund i ett skikt motsvarande 200–300 g/m².

Användning utomhus samt tillskjutande mark fukt och fuktbelastade ytor:

Vid sugande underlag ¨prima/slamma¨ med blandning som förblandas med 1 del LIP Betongbinder och 3 delar vatten. 1 volymdel av blandningen ovan blandas med 1 volymdel LIP 248 till jämn konsistens.

Primern/slamman kvastas noggrant in i underlaget, spackling med LIP 248 görs efter det att slamman är torr, (normalt efter ca 2 timmar vid + 20° C). Om det krävs flera behandlingar slammas ytan mellan varje nytt lager.

På glatta och täta ytor utomhus används Epoxy Primer 58 som appliceras i ett lager med en materialåtgång på 200 - 300 g./m². Direkt därefter överströs ytan med 1-2 kg/m² med LIP Ugnstorkad Kvartssand innan LIP Epoxy Primer 58 har härdat. Det är viktigt att hela ytan/underlaget är täckt med kvartssanden. När Epoxy Primer 58 har härdat dammsugs all överflödig sand bort innan applicering av LIP 248.

Vid spacklingar över 5 mm rekommenderar vi att använda en LIP Kantband så att spacklet inte har direktkontakt med väggar eller fasta konstruktioner.

 

Bruksanvisning

LIP 248 Reperationsspackel blandas med 0,18 – 0,2 liter vatten/kg pulver motsvarande 2,7–3 liter rent, kallt vatten med 15 kg LIP 248. Under kraftig omrörning till-sätts pulvret, till en homogen och smidig spackelmassa utan klumpar, med en maskinvisp eller motsvarande. Blandningstid 2-3 min. Efter ett par min. rörs den upp igen, nu är den klar att användas. LIP 248 kan appliceras med slätspackel, när spacklet är ¨halvhärdat¨ kan den formas/sicklas ner till önskad tjocklek och därefter glättas eller filtas efter behov.

Observera! LIP 248 appliceras utom-/inomhus vid temperaturer mellan +10°C och +25°C. Vid temperatur under +10° C ska underlaget/ytorna täckas in och värmas upp. Lägre temperaturer förlänger och högre temperaturer förkortar bearbetningstiden. Spackelmassan ska skyddas mot snabb torkning pga. drag, hög omgivningstemperatur, solljus mm. Vid användning utomhus ska spacklet härda i minst 7 dygn med en temperatur över +10° C innan det utsätts för frost.

 

Efterbehandling

Diffusionsgenomsläppliga ytmaterial som keramik eller tätskikt typ LIP System 16 (utan VS20) kan normalt appliceras efter ett dygn. Diffusionstäta ytmaterial, epoxi, natursten eller LIP’s övriga tätskikt kan appliceras när spacklet är uthärdat.

 

Rengöring

Verktyg och händer m.m. rengörs med vatten, helst varmt, direkt efter användningen. Härdad produkt rengörs mekaniskt. OBS! Avjämningsmassa som inte har härdat ska inte spolas ner i avloppet då cementbaserade produkter härdar under vatten och kan orsaka stopp.

 

Förpackning

Plastlaminerade papperspåsar på 15 kg. Ska lagras torrt.

 

Färg

Grå.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

 

OBS!

  • Vid primning/grundning och spackling skall golvtemperaturen vara mellan 5° C och 25° C.
  • Den redovisade härdningstiden förutsätter en temperatur på 20° C och luftfuktighet på 50% RF med en liten luftväxling. Lägre temperaturer förlänger och högre temperaturer förkortar bearbetnings-/härdningstiden.
  • Spackelmassan ska under härdning skyddas mot värmepåverkan, som till exempel golvvärme, direkt solljus, drag mm.
  • En överdosering av den rekommenderade vattenmängden ger en minskad styrka samt ökar risken för slam och sprickbildning. Golvspackelmassa som börjat härda får inte tillsättas ytterligare vatten.
  • Golvvärmen ska vara avstängd under spacklingen för att bedöma när den kan slås på, se lip.dk/konstruktioner/arbetsråd
  • Öppnad förpackning ska förslutas helt och produkten användas så snart som möjligt.