Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Finbetong

Cementbaseret murbruk.

LIP Finbetong används till avjämning och lagning av mindre golv, gjutningsarbeten, betongreparationer, fastgjutning av stolp­skor, sockelputs, fogning m.m. Kan använ­das både inom- och utomhus. Skikttjock­lek vid avjämning högst 60 mm. I samband med våtzoner/vattenbelastade områden ska LIP 275 appliceras med ett godkänt tätskiktssystem.

25 kg - Varunummer 100259
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5 °C till +30 °C

Blandningsförhållande

2,2 liter vatten till 25 kg

Bearbetningstid

ca. 1 timme vid 20 °C

Gångbar

Efter ca. 24 tim. vid 20 °C

Skikttjocklek

10–60 mm

Klar för plattsättning

Efter ca. 7 dygn vid 20°C.

Klar för tät beläggning

Efter uttorkning.

Full belastning

Efter 28 dygn vid 20 °C

Materialåtgång

Ca. 21 kg per m²/cm.

Densitet

Ca. 2,1 kg/liter färdigblandat.

Tryckstyrka

30 N/mm².

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Förvaring/tekniska data

Min. 12 mdr. i oöppnat emballage. Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 12 mdr. i oöppnat emballage. Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö.

Konstruktioner

Underlag

LIP Finbetong kan appliceras på torra ytor när de är fasta och fria från damm, smuts, olja, fett, vax och ytslamma mm.

LIP Finbetong kan läggas i fasta konstruktioner med betong eller cementunderlag, eller flytande konstruktioner på folie eller liknande. Minimum 10 mm i fasta konstruktioner, för flytande konstruktioner min 45 mm.

Direkt på underliggande betong m.m. måste hela konstruktionen vara torr innan en tät beläggning appliceras.

 

Förbehandling  

Borttagning av fett och tvålrester görs med LIP G10 Eco Clean Grundrent.
Om betongytan är porös på grund av betongslamma/ytslamma slipas den och dammsugs noga före applicering. Släta/glatta ytor slipas/fräses innan applicering.

Primning ska alltid utföras för att sluta porerna och binda damm.

 

Bruksanvisning

25 kg LIP Finbetong blandas med ca. 2,2 liter rent, kallt vatten. Varmt vatten kan leda till ökad risk för sprickbildning. En effektiv blandning utförs i en sluten blandmaskin eller i en balja/hink med borrmaskin.

Bearbetningstiden för LIP Finbetong är ca. 1 timme. Blandning, utläggning och avjämning ska ske i ett arbetsmoment. Dimensionera ytorna så stora att de kan slutföras inom bearbetningstiden. Högre temperatur förkortar bearbetningstiden och lägre temperatur fördröjer den.

Tag hänsyn till krympning och dilatationsfogar som vid vanlig betonggjutning. Som flytande konstruktion ska skikttjockleken vara minst 35 mm. I samband med våtrum ska skikttjockleken vara minst 45 mm. Den flytande konstruktionen ska förstärkas med armeringsnät med minsta tråddiameter ø 5mm.

Mot väggar och fasta inredning ska LIP Kantband (eller heter den dämplist) användas.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt. OBS! Icke härdat ma-terial får inte hällas ut i avlopp, då cement-baserat material även härdar under vatten och kan täppa till avloppet.

 

Förpackning

Plastlaminerad papperssäck på 25 kg.

 

Färg

Grå.

 

Allmänt
LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

 

OBS!

  • Den redovisade härdningstiden förutsätter en temperatur på 20° C och luftfuktighet på 50% RF med en liten luftväxling. Lägre temperaturer förlänger och högre temperaturer förkortar bearbetnings-/härdningstiden.
  • En överdosering av den rekommenderade vattenmängden ger en minskad styrka samt ökar risken för slam och sprickbildning. Golvspackelmassa som börjat härda får inte tillsättas ytterligare vatten.
  • LIP Finbetong får inte blandas med andra cementprodukter eller andra tillsatsmedel
  • Spackelmassan ska under härdning skyddas mot värmepåverkan, som till exempel golvvärme, direkt solljus, drag mm.
  • Golvvärmen ska vara avstängd under spacklingen för att bedöma när den kan slås på, se lip.dk/konstruktioner/arbetsråd.
  • Öppnad förpackning ska förslutas helt och produkten användas så snart som möjligt.