Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Rotbruk

Snabbhärdande rotbruk/slipsats till reparationsarbeten inom- och utomhus.

LIP Rotbruk används för reparations- och gjutningsarbeten inomhus och utomhus, där man önskar en relativt kort härdningstid. Gångbar efter ca 3 timmar. Skikttjocklek: 10–60 mm.

I samband med våtzoner/vattenbelastade områden ska LIP 275 appliceras med ett godkänt tätskiktssystem.

25 kg - Varunummer 100211
Tekniska data
Arbetstemperatur

+10 °C - +25 °C.

Blandningsförhållande

2 liter vatten till 25 kg.

Bearbetningstid

Ca. 45 min. vid 20 °C.

Kornstorlek

Upp til 4 mm.

Gångbar

Efter ca. 3 timma vid 20 °C.

Skikttjocklek

10-60 mm.

Härdningstid

Efter ca 45 min. vid 20 °C.

Klar för plattsättning

Efter ca 5 timer vid 20 °C.

Klar för beläggning

Efter min. 24 timmar vid 20 °C.

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20 °C.

Materialåtgång

Ca. 21 kg per m²/cm.

Densitet

Ca. 2,1 kg/liter färdigblandat.

Tryckstyrka

(28 dygn) 35 N/mm².

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus  VERY LOW EMISSION.

Förvaring/tekniska data

Min. 6 mdr. i oöppnat emballage. Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 12 mdr. i oöppnat emballage. Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö.

Konstruktioner

Underlag

LIP Rotbruk kan appliceras på torra ytor när de är fasta och fria från damm, smuts, olja, fett, vax och ytslamma mm.

LIP Rotbruk kan appliceras på fasta konstruktioner med betong eller cementunderlag, eller flytande konstruktioner på folie eller liknande. Minimum 10 mm i fasta konstruktioner, för flytande konstruktioner min 45 mm.

 

Förbehandling  

Borttagning av fett och tvålrester görs med LIP G10 Eco Clean Grundrent.

Om betongytan är porös på grund av betongslamma/ytslamma slipas den och dammsugs noga före applicering. Släta/glatta ytor slipas/fräses innan applicering.

Primning ska alltid utföras för att sluta porerna och binda damm.

Innan LIP Rotbruk läggs ut ska underlaget bestrykas med slamma.

 

Slamman blandas på följande sätt:

1 del vatten.

1 del LIP Betongbinder (späd med vatten 1:3).

2 delar LIP 275 Snabbslipsats.

 

Rör noga ihop slamman till en lämplig konsistens. Slamman appliceras med borste på underlaget därefter appliceras LIP 275 appliceras i det fuktiga underlaget, vått i vått.

 

Bruksanvisning

25 kg LIP Rotbruk blandas med ca 2 liter rent, kallt vatten. En effektiv blandning utförs i en sluten blandmaskin eller i en balja/hink med borrmaskin, tvångs- eller frifallsblandare.

Förarbetet med LIP Rotbruk tar ca 45 minuter. Blandning, utläggning och avjämning ska ske i ett arbetsmoment. Dimensionera ytorna så stora att de kan slutföras inom bearbetningstiden. Högre temperatur förkortar härdningstiden och lägre temperatur fördröjer den.

Ta hänsyn till krympning och dilatationsfogar som vid vanlig betonggjutning. Den flytande konstruktionen ska förstärkas med armeringsnät med minsta tråddiameter ø 5mm. Mot väggar och fasta inredning ska LIP Kantband användas.

 

Vintertid

LIP Rotbruk får inte användas vid tempe-raturer under 10 °C.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt. OBS! Icke härdat ma-terial får inte hällas ut i avlopp, då cement-baserat material härdar under vatten och kan täppa till avloppet.

 

Förpackning

Plastlaminerad papperssäck på 25 kg.

 

Färg

Grå.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

 

OBS!

  • Den redovisade härdningstiden förutsätter en temperatur på 20° C och luftfuktighet på 50% RF med en liten luftväxling. Lägre temperaturer förlänger och högre temperaturer förkortar bearbetnings-/härdningstiden.
  • En överdosering av den rekommenderade vattenmängden ger en minskad styrka samt ökar risken för slam och sprickbildning.
    Golvspackelmassa som börjat härda får inte tillsättas ytterligare vatten.
  • LIP Rotbruk får inte blandas med andra cementprodukter eller andra tillsatsmedel.
  • Spackelmassan ska under härdning skyddas mot värmepåverkan, som till exempel golvvärme, direkt solljus, drag mm.
  • Golvvärmen ska vara avstängd under spacklingen för att bedöma när den kan slås på, se lip.dk/konstruktioner/arbetsråd.
  • Öppnad förpackning ska förslutas helt och produkten användas så snart som möjligt.
  • När en blandning har blandats töms blandningskärlen (tvångsblandaren eller den friafallblandaren) helt på sitt innehåll och rengörs noggrant innan en ny blandning påbörjas. Detta för att undvika att nästa blandning blir påverkas.