Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 200

Fiberförstärkt fall- och planspackel.

För avjämning, upprätning och finspackling av golv på underlag av betong, puts, natursten, keramiska material, metall, gjutasfalt, trä mm.

LIP 200 är enbart lämpad till inomhusbruk utan risk för tillskjutande markfukt. Kan appliceras från 6-60 mm skikttjocklek. Är lämplig för applicering med t ex snäckpump. LIP 200 är lämplig för rum med golvvärme.

20 kg - Varunummer 30625260
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C - +25°C.

Blandningsförhållande

0,19 liter vatten per kg pulver motsvarar 3,8 liter vatten per 20 kg säck.

Bearbetningstid

Upp till 20 min., vid 20 °C och 50% RF med en viss luftväxling.

Gångbar

Efter ca. 2-3 timmar, vid 20 °C och 50% RF med en viss luftväxling.

Klar för plattsättning

Efter ca. 24 timmar, vid 20 °C och 50% RF med en viss luftväxling.

Klar för tät beläggning

2-3 dygn upp till 20 mm tjocklek, 3-5 dygn vid 20-60 mm, vid 20 °C och 50% RF med en viss luftväxling.

Klar för tätskikt

24 tim upp till 20 mm.

Klar för fuktkänsliga ytskikt (ex. trägolv)

Efter min. 24 timmar vid 20 °C, och 50% RF med en viss luftväxling.

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20 °C, och 50% RF med en viss luftväxling.

Materialåtgång

Ca. 1,7 kg per m²/mm.

Tryckstyrka

28 dygn. 30 N/mm².

Vidhäftningsstyrka på betong

> 1,5 N/mm.

Flytegenskaper

SS 923519 (50x22 mm) 140-150 mm.

CE-märkning

DS/EN 13813: CT-C30-F8.

Emissioner

M1 - LOW EMISSION.

Förvaring/tekniska data

Min. 6 mdr.
Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 6 mdr.
Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Konstruktioner

Underlag

LIP 200 kan appliceras på torra ytor när de är fasta och fria från damm, smuts, olja, fett, vax och ytslamma mm. Undergolv av betong med en fallande maximal relativ fuktighet på 95 % och en dragstyrka på minst 1 N/mm². Vid applicering på anhydritgolv ska restfuktigheten vara som högst 0,5%. Förbehandling: I vatten-/fuktbelastade områden ska LIP 200 efterbehandlas med ett godkänt tätskiktssystem. LIP Supergrund används för ex metall, gjutasfalt, keramik, natursten och liknade.

 

Förbehandling  

Borttagning av fett och tvålrester görs med LIP G10 Eco Clean Grundrent.

Om betongytan är porös på grund av betongslamma/ytslamma slipas den och dammsugs noga före applicering. Släta/glatta ytor slipas/fräses innan applicering. Primning ska alltid utföras för att sluta porerna och binda damm.

Är man osäker rekommenderas att man gör en provspackling.

 

Följande ska användas:  

 • På råbetong späds LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 1 del vatten.
 • På sugande underlag späds LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 3 delar vatten.
 • På icke sugande underlag späds LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 1/2 del vatten.
 • På organiska underlag används LIP Primer 54 koncentrerad.

Applicering/spackling genomförs tidigast när primern är torr (tidigast efter cirka 1 timme vid 20° C).

På starkt sugande underlag vid applicering i tunna skikt, eller när man efter spacklingen ska måla ytan, kan det vara en fördel att prima underlaget i 2 omgångar för att undvika luftbubblor/hål i spackelmassan enligt följande metod: 1:a skiktet späds primern 1:5 med vatten och i 2:a skiktet appliceras underlaget outspätt. När golvspackel appliceras på golvspånskiva måste underlaget vara mekaniskt stabilt. Vi rekommenderar att använda armeringsnät för att minska risken för sprickbildning i ytan eller högre upp i konstruktionen (skikttjocklek min. 5mm).

Vid stabilisering innan montering av keramik är minsta skikttjocklek 12 mm med LIP Glasfibernät 105 GN alernativt armeringsnät i metall.

Vid läggning av täta golvbeläggningar ska underkonstruktionen vara permanent torr.
Om man spacklar flera omgångar ska man prima mellan skikten (1 del primer och 1/2 del vatten) och ev. slipa, om ytan är porös.

Vid spacklingar över 5 mm rekommenderar vi att använda en LIP Kantband så att spacklet inte har direktkontakt med väggar eller fasta konstruktioner.

 

Bruksanvisning

LIP 200 blandas i förhållandet 0,19 liter rent kallt vatten/kg pulver, motsvarande 3,8 liter/20 kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning till en smidig, homogen massa utan klumpar, med en maskinblandare eller motsvarande. Blandningstid 2-3 min. Efter ett par minuter rörs den upp igen, nu är den klar att användas. Den färdigblandade spackelmassan hälls ut på golvytan. Man ska alltid börja i det område där det tjockaste skiktet ska appliceras ut.

LIP 200 är enkel att applicera också i mindre skikttjocklekar med tandspackel eller slät spackel och har ett så bra flyt att man normalt inte behöver göra någon efterspackling eller slipning.
Om golvspacklet efterbehandlas med färg eller liknande rekommenderas att en LIP Piggroller används så att ytan blir helt jämn.

Vid uppbyggnad av golvlutning kan vattenmängden minskas med 10–20 % beroende på lutning.

Vid spackling av skikttjocklekar över 8 mm kan upp till 10 kg ugnstorkad kvartssand 0,3–1 mm tillsättas i 20 kg LIP 200. När sand tillsätts minskar den procentuella andelen vatten och man får en minskad flytförmåga och tryckstyrka.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt. OBS! Ej härdat material får inte spolas ner i avlopp då cementbaserat material härdar under vatten och kan täppa till avloppet.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

 

OBS!

 • Vid primning/grundning och spackling skall golvtemperaturen vara mellan 5 °C och 25 °C.
 • Den redovisade härdningstiden förutsätter en temperatur på 20 °C och luftfuktighet på 50% RF med en liten luftväxling. Lägre temperaturer förlänger och högre temperaturer förkortar bearbetnings-/härdningstiden.
 • Spackelmassan ska under härdning skyddas mot värmepåverkan, som till exempel golvvärme, direkt solljus, drag mm.
 • Lägre materialtemperaturer förlänger och högre temperaturer förkortar bearbetnings-/härdningstiden.
 • En överdosering av den rekommenderade vattenmängden ger en minskad styrka samt ökar risken för slam och sprickbildning. Golvspackelmassa som börjat härda får inte tillsättas ytterligare vatten.
 • Golvvärmen ska vara avstängd under spacklingen för att bedöma när den kan slås på, se lip.dk/konstruktioner/arbetsråd
 • Öppnad förpackning ska förslutas helt och produkten användas så snart som möjligt.