Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 2K Folielim

Lim till foliesystem, 100% vattentätning av väggar och golv.

LIP 2K Folielim + LIP Cement blandas och används för vattentätning av golv- och vägg i våtrum. 

 

LIP 2K Folielim används i tätskiktsystem:

LIP Foliesystem 27 som montagelim av folie, skarvar, tillbehör och försegling. Se monteringsanvisning.

LIP System 15 används ovanpå LIP VS 20 Ångsåpärr och limning av tillbehör. Se monteringsanvisning,

LIP System 16 används på betong med risk för tillskjutande markfukt, Se monteringsanvisning.

2 liter - Varunummer 4019642 , DB nr. 4019642
5 liter - Varunummer 4019659 , DB nr. 4019659
Tekniska data
Arbetstemperatur

+10 °C - +30 °C.

Blandningsförhållande

1 del LIP 2K Folielim med 1 del LIP Cement Vit/Grå.

Bearbetningstid

Ca 1 timme vid 20 °C och 50 % RF med en viss luftväxling.

Klar för beläggning

LIP vit cement 8-12 timmar vid 20 °C.

Materialåtgång

Se respektive System.

CE-märkning

DS/EN 14891.

TGA/ETAG 022.

Emissioner

GEV EMICODE EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Förvaring/tekniska data

24 månader i oöppnat emballage (frostfritt).

Förvaring/arbetsmiljö

24 månader i oöppnat emballage (frostfritt).

Konstruktioner

Underlag

Gjutna betongväggar och golv äldre än 4 veckor, slipsats äldre än 2 veckor (max. 90% RF.) Lättbetong och lättbetongselement med max. fukthalt på 8%. Murverk, puts och lättbetong. Anhydritgolv med en fukthalt på högst 0,5 %, skivor och montering som uppfyller gällande branschstandard.

 

Förbehandling  

Underlaget ska vara fast och fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och andra släppmedel innan våtrumssystemet appliceras. Borttagning av fett, tvålrester och kalk görs med LIP G10 Eco Grundrens och LIP K10 Eco Klinkerrent. Vid primning med LIP Primer 54 se produktblad eller emballage för rätt applicering eller gällande Montereingsanvisning.

 

Bruksanvisning

LIP 2K Folielim + LIP cement: Blanda i förhållandet 1:1 tills folielimmet/membranet är jämnt, smidig och homogen. Vid användning av LIP Foliesystem appliceras folielimmet/membranet med LIP Folielimspackel eller roller.

Vid användning av LIP System 15/16 appliceras folielimmet/membranet med roller. Eller 6 mm tandspackel i 45 graders vinkel på underlaget som slätspacklas. Skikttjockleken måste vara minst 1 mm efter härdning.
 

 

Text från utomhusbroschyren

Vattentätt LIP 2K Folielim membran för terrasser/balkong:
Underlag ska vara jämnt och utan sprickor, fasta, torra, fria från damm, smuts, olja, fett, vax eller andra skiljeämnen och frostbeständig. Det kan ibland vara nödvändigt att avlägsna lösa partiklar mekaniskt genom slipning, fräsning eller sandblästring. Underlaget ska ha en dragstyrka på minst 1 N/mm.

På sugande underlag, grundas/primas med LIP Primer 54 utspädd med vatten 1:10. Applicera den färdiga blandningen (se sid. 6) med den släta sidan på en 6 mm fixkam. Se till att fylla porer och mindre ojämnheter, därefter vänds spackeln och lutas i 45°, på det sättet rillas/tandas resterande tätskikt ut på underlaget. Innan tätskiktet har börjat torka slätspacklas/komprimeras ytan för att ta bort rillor/luftblåsor så att man får en homogen, slät yta med en lagtjocklek på min 2 mm. Åtgång ca 3,6 kg/m² färdigblandad LIP 2K Folielim. Efter ca 24 timmar kan keramiken appliceras.

Vid radonsäkring skall det appliceras minst 1,0 mm. Se broschyren för radonsäkring för mer information.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs innan härdning med vatten. Varmt vatten är att föredra.

 

Färg

Vit.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta. 

 

OBS!

  • Material och underlag bör ha samma temperatur.
  • Under appliceringen får membranet inte utsättas för kraftig värme, sol eller drag.
  • Lagtjocklek bör högst vara 2 mm för att undgå eventuell sprickbildning i folielimmet/membranet.
  • Materialet tål ikke frost innan applicering och härdning.
  • Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö. 
    Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö