Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP XXL Storformatfix

Snabbhärdande fästmassa med hög flexibelt för att montera typer av storformatsplattor. LIP XXL Storformatfix kan även användas till fuktkänslig natursten som marmor, kalksten, skiffer, granit och kompositplattor mm. Med denna typ av kakellim binds det tillsatta vattnet under härdningen, vilket minskar risken för missfärgning och deformation på vissa naturstenar orsakade av kvarvarande fukt under plattan efter läggning.

20 kg - Varunummer 102475
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5 °C - +30 °C.

Blandningsförhållande

0,16-0,17 liter vatten/kg pulver, motsvara 3,2-3,4 liter vatten/20 kg säck.

Materialåtgång

1,4-3,5 kg beroende på keramikstorleken och underlag.

Bearbetningstid

Ca. 45–60 min. vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Monterings- och justeringstid

30 min. vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Gång-/fogningsbar

Tidigast efter 3-4 timmar, beroende på temperatur vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling, keramikens beskaffenhet, underlagets fuktinnehåll och absorptionsförmåga.

Full belastning

Efter 3 dagar vid 20 °C.

Skikttjocklek

Upp til 10 mm.

Dragsstyrka efter 6 timmar

> 0,5 N/mm².

Dragsstyrka efter 28 dygn

> 1 N/mm².

Prov utfört med

SS EN 12004/2: C2-FE-S2.

Emissioner

GEV EMICODE: EC1plus - VERY LOW EMISSION.

Förvaring/tekniska data

9 månader i oöppnat emballage.
Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Förvaring/arbetsmiljö

12 månader i oöppnat emballage.
Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Konstruktioner

Underlag

Gjutna betongväggar och golvytor äldre än 4 veckor, slipsats äldre än 2 veckor. Lättbetongselement med max. fukthalt på 8 %. Tegel, puts och lättbetong. Anhydritgolv med en fukthalt på max. 0,5 %. Cementbaserat spackel, gipsskivor, våtrumsgips, kalciumsilikatskivor, fibergipsskivor, polystyrenskivor avsedda för keramisk beklädnad, cementbaserade våtrumsskivor.

I ej fuktbelastade utrymmen rekommenderas LIP Supergrund primas/grundmålas på svåra underlag, såsom metall, epoxi, keramiska plattor, natursten och liknande.

 

Förbehandling  

Underlaget ska vara bärkraftigt utan genomgående sprickor. Fritt från damm, smuts, olja, fett och vax och andra skiljeämnen mm. Betonghud slipas bort innan grundning/primning. Borttagning av kalk, fett och tvålrester görs med LIP K10 Eco Klinkerrens/LIP G10 Eco Grundrens.

Befintliga färgskikt och vinyl mattas med sandpapper. Alternativt används LIP Supergrund. (se datablad)
På starkt sugande underlag inomhus, t.ex. obehandlad lättbetong, bör ytan primas med LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer och 10 delar vatten.

Gipsskivor, fibergips, gipsputs: Oförtunnad

Kalciumsilikatskivor: 1 del Primer 54 blandas med 5 delar vatten

Starkt sugande underlag utomhus, förvattnas (ej fritt vatten på underlaget).

 

Bruksanvisning

LIP XXL Storformatfix blandas i förhållandet 0,16-0,17 liter rent, kallt vatten/kg pulver, motsvarar till 3,2 - 3,4 liter/20 kg säck.

Pulvret tillsätts under kraftig omrörning till en smidig, homogen massa, med en ex. maskinvisp. Blandningstid 2 - 3 min. Efter ett 5 min. rörs den upp igen, nu är den klar att användas. Blandningen ska användas inom 45-60 min. efter färdigblandning.

LIP XXL Storformatfix appliceras med en tandad spackel, först med den släta sidan, sedan dras ytan av med den tandade sidan till ett jämntjockt skikt, plattorna trycks och vrids fast i den fuktiga fästmassan. Kontrollera med jämna mellanrum att plattan har vidhäftning och en fullgod täckning genom att lyfta en platta från underlaget. Justering av plattan kan ske upp till 30 minuter efter montering beroende på underlag och plattans sugförmåga. Vid montering av tunn keramik/ mosaik bör fästmassan slätspacklas innan montering. Vid inomhus montering av keramiska material rekommenderas att fästmassan har minst 80 % kontakt med både keramik och underlag.

Vid montering av plattor med Nivåsystem eller större än 300x300 mm (0,09 m²), samt vid all montering utomhus och våtrum, rekommenderas att plattan dubbelstrykas för att säkerställa en 100 % täckning av fästmassan. Denna metod minskar risken för plattsläpp, frostsprängningar och missfärgning av fogar. Dubbellimningsmetoden kan göras som ett tunt, jämnt lager fästmasa med slät spackel. Vid användning av en 4x4 eller 6x6 mm tandspackel för Buttering-Floating appliceras först fästmassan med den släta sidan, sedan dras igenom med den tandade sidan. Detta säkerställer en jämn skikttjocklek. Det är viktigt att de rillorna/skårade tandspackelsrillorna på baksidan av plattan är parallella med de tandspackelrillorna på underlaget eller att rillorna på plattans baksida slätspacklas.

Vid användning utomhus exempelvis terrasser, trappor, och fasader används alltid Buttering-Floating metoden. Det rekommenderas att inte använda mörk keramik. Mörka färger blir betydligt varmare än ljusa vid solpåverkan och därför expanderar mörk keramik mer än ljusa. Det rekommenderas också att inte använda rektangulär keramik i stora dimensioner över 300x300 (0,09 m²) då det längre keramikformatet och fogmönstret bidrar till större rörelser mot betongunderlaget. Golvlutningen ska vara mellan 1-2%.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt. OBS! Ej härdat material får inte spolas ner i avlopp då cementbaserat material härdar under vatten och kan täppa till avloppet.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta. 

 

OBS!

 • Höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger härdningstiden.
  Fuktkänslig natursten och storformatsplattor kräver särskild hantering.
 • Var uppmärksam på plattor med släppmedel på baksidan (vanligtvis vitt kalciumpulver). För att minska risken för plattsläpp på keramik med släppmedel på baksidan, arbeta alltid in ett tunt lager fästmassa på baksidan av plattan innan montering. Fästmassan måste arbetas in ordentligt för att bryta släppmedlet och minska risken för plattsläpp.
 • Golvvärmen/Värme i golvet ska vara avstängd både före, under och efter montering av keramiken
  Se hemsidan för mer information om när golvvärme kan slås på. För att undvika snabba dimensionsförändringar innan full styrka uppnås.
 • Tillsätt aldrig mer vatten efter det att fästmassan har börjat härda.
  Överdosering av vatten medför lägre styrka och krympningar.
 • Vid montering är det viktigt att plattorna är rumstempererade för att minimera risken för kondensfukt på baksidan av keramiken, vilket kan försämra vidhäftningen.
 • Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö.
  Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö.