Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Lättspackel

Finkornigt lätt spackelmassa.

LIP Lättspackel är ett färdigblandat, finkornigt lättspackel med god fyllnadsförmåga och låg densitet, som kännetecknas av att det är mycket lätt att applicera och slipa. Används inomhus för jämn spackling av väggar och tak i torra utrymmen med gips, betong, lättbetong, gipsskivor och fibergips. Med en maximal kornstorlek på 0,3 mm är LIP Lättspackel lämplig som avslutande yta inför fortsatt behandling med t.ex. färg, väv och liknande.

10 liter - Varunummer 30037
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5 °C - +30 °C.

Materialåtgång

Ca. 1 liter/m²/mm.

Skikttjocklek

0-10 mm i en arbetsmoment.

Kornstorlek

Upp till 0,3 mm.

Torktid

Yttorr: Ca. 1-3 timmar vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Genomtorr: Ca. 24 timmar vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Förvaring/tekniska data

Min. 12 mån. i oöppnad förpackning. Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 12 mån. i oöppnad förpackning. Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Konstruktioner

Underlag

LIP Lättspackel kan användas för spack­ling av lättbetong, betong, puts, gips etc. På gipsplattor och liknande rekommende­ras att man följer tillverkarens anvisningar för spackling av de här underlagen.

 

Förbehandling  

Underlaget skall vara hållbart och fritt från genomgående sprickor. Det måste vara rengjort från separationsmedel som damm, olja, fett, vax och utblåsningar. Slam på ytan slipas bort.

På mycket absorberande ytor inomhus, grunda med LIP Primer 54 i förhållandet 1:10.

 

Bruksanvisning

LIP Lättspackel är färdig för användning och appliceras med spackel, putsbräde eller med maskin. Utjämning görs med spackel.

Vid spackling av djupa hål eller sprick­or ska LIP Lättspackel appliceras i flera omgångar. Observera att LIP Lättspackel ska vara torr innan ett nytt skikt appliceras. Vad menas med det här: När större hål ska fyllas ut tillsätts cirka 10 % cement.

När LIP Lättspackel är torr efter cirka 24 timmar, beroende på skikttjocklek, kan ytan slipas. Inför fortsatt behandling re­kommenderas primning av den spacklade ytan med LIP Primer 54, vilket säkerställer bästa möjliga vidhäftning vid t.ex. målning.

I våtrum ska reglerna för spackling av ytor följas. Här rekommenderas enbart användning av cementbaserat spackel, t.ex. LIP 300/310/320E/330/350/360 eller färdigblandad LIP Våtrumsspackel.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt, eller genom att blötlägga i varmt vatten.

 

Emballage

10 liter plasthink. Skall förvaras torrt och frostfritt.

 

Färg

Grå.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta. 

 

OBS!

  • LIP Lättspackel skall vara torr innan nytt skikt appliceras.
  • För tidig applicering av nästa skikt ökar risken av nästa lager ökar risken för krympning och sprickbildning.

Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö.

Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö.