Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 220 Selvnivellerende gulvspartelmasse

Til nivellering, opretning og finspartling af gulve på underlag af beton, pudslag, natursten , keramiske fliser, metal, støbeasfalt, klinker, træ m.m.

 

LIP 220 er udelukkende til indendørs brug, dog ikke i rum med opstigende grundfugt. Kan spartles fra 2 mm til enhver ønsket lagtykkelse i én arbejdsgang. Er ideel til udlægning med snekkepumpe. LIP 220 er velegnet til rum med gulvvarme.

20 kg - Varenummer 240023 , DB nr. 1972525
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C.

Blandingsforhold

0,2 liter vand pr. kg pulver svarende til 4 liter vand pr. 20 kg sæk.

Anvendelsestid

20-30 min. ved 20°C.

Gangbar

Efter ca. 60 min. ved 20°C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

Klar til flisebelægning

Efter ca. 2 timer ved 20°C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

Klar til tæt belægning

Efter min. 12 timer ved 20°C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

Fugtfølsom belægning (trægulve)

Efter min. 12 timer ved 20°C, og 50% RF med en vis luftudskiftning.

Fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

Forbrug

Ca. 1,8 kg pr. m²/mm.

Ca. 1,8 kg pr./L = 1800 kg pr. m³.

Trykstyrke

25-30 N/mm².

Vedhæftningsstyrke på beton

> 2 N/mm².

Slidstyrke rolling wheel

DS/EN 13892-5: RWA100.

Flydemål

DS/EN 12706: 135-145mm.

Afprøvninger

DS/EN 13813: CT-C30-F7.

GEV EMICODE

EC 1plus VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Underlag

LIP 220 kan spartles på tørre flader, når disse er faste og frie for støv, snavs, olie, fedt, voks, og overfladeslam m.m.

Undergulve af beton med en maksimum relativ fugtighed på 95% og en sammenhængsstyrke på min. 1 N/mm².

Ved spartling på anhydritgulve må restfugten højst være 0,5%.

LIP Supergrund primes på vanskelige underlag, såsom metal, støbeasfalt, epoxy, keramiske fliser, natursten og lign.

I vådrum skal LIP 220 være påført en godkendt vandtætningsmembran.

 

Forbehandling

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens.

Konstateres overfladeslam slibes denne bort. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden spartling.

En primning skal altid foretages til porelukning og støvbinding.

 

Følgende anbefales

  • På råbeton fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 1 del vand.
  • På sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 3 dele vand.
  • På ikke sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 1/2 del vand.
  • På organisk underlag anvendes LIP Primer 54 ufortyndet.

Spartling foretages tidligst, når primeren er tør (tidligst efter ca. 1 time ved 20°C).

På stærkt sugende underlag ved spartling i tynde lag, eller hvor spartlen efterfølgende ønskes malebehandlet, kan det være en fordel at prime underlaget ad 2 omgange for at undgå pinhuller /luftbobler i spartelmassen. Følgende fremgangsmåde anbefales: 1. lag primer fortyndes 1:5 og 2. lag primer påføres underlaget ufortyndet.

Ved spartling af gulvspartel på træunderlag kræves det at underlaget er mekanisk stabilt. Det anbefales at bruge LIP Gulvnet 5 på træunderlag, for at minimere risikoen for revnedannelser i overfladen, eller videre op i konstruktionen. (lagtykkelse min. 5 mm).

Spartelmassen må ikke have direkte kontakt til vægge eller tunge konstruktioner. Der skal derfor altid monteres selvklæbende kantbånd ved lagtykkelser over 5 mm.

Hvis der spartles ad flere omgange, skal der som minimum primes mellem lagene (1 del primer og 1/2 del vand) og evt. slibes, hvis overfladen er porøs. I alle tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

 

Brugsanvisning

LIP 220 blandes i forholdet 0,2 liter rent, koldt vand pr. kg. pulver svarende til 4 liter vand pr. 20 kg sæk. Opblanding foregår med et hurtigtgående piskeris eller røreværk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret, til der opnås en smidig og homogen masse. Blandetiden er 2-3 min. Efter et par minutters hviletid, genoprøres massen på langsom hastighed, og er nu klar til brug.

Den færdig oprørte spartelmasse hældes ud på gulvfladen. Der begyndes altid i det område, hvor det tykkeste lag skal spartles. LIP 220 er nem at spartle, selv i mindre lagtykkelser med tandspartel eller glatspartel, og flyder så godt sammen at der normalt ikke skal foretages efterspartling eller slibning.

Hvis gulvspartlen efterbehandles med maling, epoxy eller lign., anbefales det at anvende en LIP Pigrulle, således at overflad en fremstår helt jævn.

NB: Hvis der afsluttes med epoxy eller anden diffusionstæt belægning, skal der som minimum laves en indikativ fugtmåling for at afgøre om fugtindholdet er under 85% RF.

Ved faldopbygning reduceres vandmængden med 10-20% afhængig af faldets hældning. Ved lagtykkelser over 8 mm kan der tilsættes op til 6 kg ovntørret kvartssand 0,3-1 mm til 20 kg LIP 220. Ved tilsætning af sand er vandtilsætningen uændret, og der må beregnes en reduceret flydeevne og styrke.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb, da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI anvisninger, ERFA blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

 

Bemærk!

  • Når der primes og spartles skal gulvtemperaturen altid være mellem 5-25°C.
  • Hærdetider forudsætter et udtørringsklima ved 20º C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter forarbejdnings og hærdetiden.
  • Spartelmassen skal under afhærdning beskyttes mod varmepåvirkning, herunder gulvvarme, samt direkte sol og træk m.m. Spartelmassen må ikke afdækkes med plast under afhærdning.
  • Overdosering af vand, medfører reduceret styrke, øget risiko for revnedannelse og overfladeslam. Gulvspartelmasse som er begyndt at afbinde, må ikke tilsættes yderligere vand.
  • Gulvvarmen tændes tidligst 7 dage efter spartling, og fremløbstemperaturen øges gradvist med højest 5°C pr. døgn. For at undgå hurtige dimensionsændringer, inden der er opnået fuld styrke.
  • Efter anbrud skal emballagen lukkes helt tæt, og produktet anvendes hurtigst muligt.