Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Vandskuringsmørtel - Grå

Cementbaseret og finkornet vandskuringsmørtel.

LIP Vandskuringsmørtel anvendes til overflade­behandling af teglvægge og letbetonvægge, hvor man ønsker at ­bevare underlagets karakter, forbandt og struktur. Overfladebehandling med LIP Vandskurings­mørtel kan bestå i vand-, sten- og sække­skuring samt filtsning.

 

LIP Vandskuringsmørtel kan også anvendes som slutpuds.

 

LIP Vandskuringsmørtel anvendes til middelsvært påvirkede vægge ud- og indvendig i moderat miljø.

Grå
20 kg - Varenummer 260007 , DB nr. 1972538
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+10°C - +30°C.

Blandingsforhold

0,22 liter vand pr. kg pulver svarende til 4,4 liter vand pr. 20 kg sæk.

Anvendelsestid

Ca. 3-4 timer ved 20°C.

Lagtykkelse

Op til 3 mm.

Kornstørrelse

Op til 0,5 mm.

Forbrug

Ca. 1,8 kg/m²/mm.

Afprøvninger

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 18 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 18 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Forbehandling

Før anvendelse af LIP Vandskuringsmørtel, grå renses underlaget for støv, løse mørtelrester, salt og andre ­forureninger. Muren skal være afrenset, fugerne skal være udfyldte, og overfladen skal gennemvandes, for at der ikke sker for hurtig udtørring.

 

Brugsanvisning

Ved blanding af vandskuringsmørtel er det af stor betydning at alle portioner blandes lige længe og med samme vandtilsætning. Blandes i forholdet ca. 0,22 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 4,4 liter vand pr. 20 kg sæk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandingstiden er ca. 2-3 min. Efter 5 min. hviletid genoprøres massen og er nu klar til brug.

 

Anvendes LIP Vandskuringsmørtel, grå som slutpuds på grovpuds, skal grovpudslaget være min. 3 dage gammelt.

 

Vandskuring

Murfladen skures med en blød mursten, helt ind til stenen, samtidig med at der stænkes vand på med en kalkkost. Når vandskuringen er færdig, må der ikke sidde ret meget mørtel på murstenene, mens fugerne skal være helt fyldte. Da vandskuringen skal holdes fugtig de første 3-4 døgn, afhængig af sol og vindforhold, kan det blive nødvendigt at holde muren fugtig med vanding (foretages med slange med egnet spreder), evt. afdække den med lærredspresenning. Vandskuring på maskinsten frarådes. Der anbefales en hånd- eller blødstrøgen sten, helst af rødler. En god ide er at udføre arbejdet i gråvejr. Hvis solen skinner direkte på fladerne, bør man skærme af. Udfør aldrig arbejdet lige før eller i frostvejr.

 

Efterbehandling

Efter 28 døgn kan vandskuringsmørtlen males med eksempelvis en kalkfast maling.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation hen­viser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor ­kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.