Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Siliconhartsputs 1mm

Färdigblandad, hållbar siliconhartsputs för fasader eller liknande.

LIP Siliconhartsputs är mycket självrengörande och motståndskraftig mot alger. Produkten innehåller fungicider såsom lotusanfärg, men med den fördelen att de är utvecklade för nordiskt klimat. LIP Siliconhartsputs är därför mer diffusionsöppen och ger därmed grundputsen möjlighet att hålla sig torr. Det gör att det inte samlas fukt i konstruktionen och pH-värdet bidrar inte till alg tillväxt på ytan.

Vit
25 kg - Varunummer 100617
Farvet
25 kg - Varunummer 100624
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C - +30°C.

Arbetsförhållanden

Undvik helst direkt sol, stark vind samt hög luftfuktighet.

Kornstorlek

1 mm. Andra storlekar kan produceras.

Skikttjocklek

Från 1 mm beroende på kornstorlek och ytstruktur.

Torktid

Ca. 48 timmar vid 18°C och 65% relativ luftfuktighet.

Densitet

1,8 kg/liter.

pH-värde

8.

Ånggenomgångsmotstånd

Sd(µ)(EN ISO 7783-2): Ca. 0,1.

Genomtränglighet

EN ISO 1062-3: w<0,08 kg/m2h0,5.

Förvaring/tekniska data

24 mån. från produktionsdatum. Oöppnat emballage ej i direkt soljus.

Förvaring/arbetsmiljö

24 mån. från produktionsdatum. Oöppnat emballage ej i direkt soljus.

Konstruktioner

Underlag

Ytor som är fasta och utan sprickbildning, t.ex. Putsade ytor, Tegel, Betong med max 90%RF. Lättbetong, max. fukthalt 8 %, med armerat putsskikt, t.ex. LIP 350 Universalbruk/LIP 360 Fiberputs. Underlaget ska vara fast/bärkraftigt, rent, och vara helt härdat och fritt från restfukt. Vid tidigare målade ytor vänligen kontakta LIP för konsultation. Eventuell restfukt i underlaget kan ge färgskiftningar.

 

Förbehandling  

Underlaget ska var fast fast/bärkraftigt. Ska var rengjort från skiljeämnen som ex. dam, olja, fett, vax samt mögel/alger. Ytslamma/betonghud slipas bort. Borttagning av kalk, fett, rengörings-/tvålrester tas bort med LIP K10 Eco Clean Klinkerent/LIP G10 Eco Clean Grundrent.

Underlaget skall var helt rengjort och fri från restfukt. Eventuell restfukt kan medföra färgskillnader. Används endast på lodräta ytor.

Alla underlag grundas med LIP Putsgrund i samma kulör. Mögel/alger m.m. tas bort innan applicering av LIP Putsgrund och appliceras med pensel eller roller alternativt sprutas.

 

Bruksanvisning

LIP Silikonhartsputs blandas med en långsamtgående mixer så att en jämn konsistens uppnås. Om putsen är för kompakt kan upp till 1 % vatten tillsättas. Vid användning av färgat puts får inget extra vatten tillsättas.

LIP Silikonhartsputs kan appliceras maskinellt/mekaniskt eller manuellt, i en lagertjocklek som motsvarar kornstorleken. Direkt därefter behandlas ytan med en putsverktyg/plastbrätte tills ytan framstår med samma struktur och skikttjocklek. Se alltid till att hålla verktyget rent från överflödigt puts.

Det rekommenderas att hela ytor utförs i ett arbetsmoment samt att man använder puts från samma tillverk­ningsomgång. Se tillverkningsnumret på hinken.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten. Varmt vatten är att föredra.

 

Emballage

25 kg plasthink.

 

Färg

Som standard vit (NCS 300). NCS färger kan brytas fram.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta. 

 

OBS!

 • Mörka färgtoner är särskilt känsliga för påverkan av/från väderleken under utförandet/appliceringen samt underlaget struktur och absorptions-/uppsugningsförmåga. Vi rekommenderar att välja kulören/färgen med ljusreflektion på +20% 
  Färger med ljusreflektion lägre änn 20% ( på isolering mörkare änn NCS S 6000-N, på tegelsten mörkare änn NCS S 8000-N ) lämnas ingen kulörgaranti.
 • Arbetet utförs så att väggytor kan färdigställas i ett arbetsmoment och skyddas mot klimatpåverkan vid utförande och efterföljande härdning.
 • Utomhusarbete med puts ska endast ske i torrt väder vid temperaturer mellan +5ºC och +30ºC och inte i direkt solljus. Vid risk för regn eller temperaturer under +5ºC ska fasader täckas över och alternativt värmas.
 • Utvändig putsning i kalla och fuktiga perioder rekommenderas inte.
 • I varma och blåsiga perioder med hög yttorkning som då är särskilt hög, rekommenderas vattentillsats men inte infärgad kulör.
 • Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de
  dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö.
  Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö