Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 300 Väggspackel

Cementbaserad spackelmassa

För spackling, reparation och justering av väggar av betong, cementputs och stark kalkputs samt tegel. 0–10 mm per skikt.

20 kg - Varunummer 250008
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5 °C - +25 °C.

Blandningsförhållande

Cirka 0,3 liter vatten/kg pulver, motsvarar cirka 6 liter vatten/20 kg säck.

Bearbetningstid

Ca. 3 timer vid 20 °C, och 50 % RF med en liten luftväxling.

Härdningstid

Ca. 12-24 timmar vid 20 °C, och 50 % RF med en liten luftväxling.

Skikttjocklek

Upp till 10 mm.

Brandklass

A1.

Materialåtgång

Ca. 1,6 kg/m²/mm.

CE-märkning

DS/EN: 998-1.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Förvaring/tekniska data

Min. 24 månader i oöppnad förpackning. Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 24 månader i oöppnad förpackning. Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Konstruktioner

Underlag

Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska vara fast, bär­kraftigt, ojämnt och fritt från släppmedel. Gamla färgskikt, olja, vax, putsrester och kalk, m.m. ska tas bort.

 

Förbehandling  

Borttagning av fett och tvålrester görs med LIP G10 Eco Clean Grundrent. Om betongytan är porös på grund av ytslamma slipas och dammsugs den noga före applicering.

Slä­ta-/glatta ytor slipas innan applicering.

En primning ska alltid göras för att sluta porer­na och binda damm.

Sugande underlag inomhus primas med LIP Pri­mer 54, utspätt som 1 del primer och 10 delar vatten.

Organiska underlag primas  med koncentrerad LIP Primer 54. Läs mer.

Förbehandla starkt absorberande underlag utomhus med förvattning eller blandning av slamma.

 

Bruksanvisning

LIP 300 blandas i förhållandet 0,3 liter rent, kallt vatten/kg pulver, motsvarar 6 li­ter/20 kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning till en smidig, homogen massa utan klumpar, med en maskinblandare eller motsvarande. Blandningstid 2-3 min. Efter 5 minuter rörs den upp igen, nu är den klar att användas.
Därefter appliceras LIP 300 med spackel i en skikttjocklek på upp till 10 mm i ett ar­betsmoment. Eventuell efterspackling och slipning utförs när spackelskiktet har här­dat. Vill man ha en annan yta kan man t.ex. finputsa ytan eller använda en roller för att skapa struktur.

LIP 300 kan användas utomhus och inom­hus vid temperaturer över 5 °C. Direkt sol­ljus, stark värme eller drag ska undvikas, så att väggspacklet inte torkar ut för snabbt.

 

Efterbehandling

Efter fullständig härdning kan LIP 300 efter­behandlas med kalkfast färg. Härdningsti­den kan variera beroende på skiktets tjock­lek, temperatur, väderleksförhållanden och underlagets fuktinnehåll.

Målning på fuktigt underlag kan leda till kalkgenomslag.

Färgtillverkarens anvisningar för målning på cementbundna underlag ska följas.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan en­dast tas bort mekaniskt.

OBS! Icke härdat material får inte spolas ner i avlopp då ce­mentbaserat material härdar under vatten och kan täppa till avloppet.

 

Emballage

20 kg plastlaminerade papperspåsar.

Ska lagras torrt.

 

Färg

Vit.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

 

OBS!

  • Låga temperaturer förlänger och höga temperaturer förkortar bearbetnings- och härdningstiden.
  • Tillsätt aldrig mer vatten efter det att produkten har börjat härda.
    Överdosering av vatten medför lägre styrka och krympningar.
  • Det rekommenderas att sträva efter en jämn temperatur på minst 10 °C under härdningen. Vid låga temperaturer under 10°C rekommenderas täckning och uppvärmning.
  • LIP 300 kan appliceras utomhus och inomhus vid temperaturer över 10 °C. För snabb torkning av spackelskiktet, t.ex. genom direkt solljus, stark värme eller drag, måste undvikas.

Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö.

Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö.