Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 210

Självnivellerande avjämningsmassa

LIP 210 är endast till för inomhusbruk - ej godkänd för utrymmen med tillskjutande markfukt.

 

Kan appliceras från 1 mm till valfri skikttjocklek i ett moment. Är idealisk för applicering med ex. snäckpump. LIP 210 är lämplig för rum med golvvärme.

20 kg - Varunummer 240009
Tekniska data
Arbetstemperatur

5°C–25°C.

Blandningsförhållande

0,23 liter vatten/kg pulver motsvarande 4,5 liter vatten/20 kg säck.

Bearbetningstid

Ca 20-30 min. vid 20°C.

Gångbar

Efter ca. 60 min. vid 20°C.

Klar för plattsättning

Efter ca. 2 timer vid 20°C.

Klar för tätbeläggning

Efter min. 12 timer vid 20°C.

Klar för fuktkänsliga ytskikt (ex. trägolv)

Efter min. 12 timer vid 20°C.

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20°C.

Materialåtgång

Ca. 1,6 kg per m²/mm.

Densitet

Ca. 2 kg/liter uppblandad.

Tryckstyrka

30–35 N/mm².

Vidhäftningsstyrka på betong

> 2 N/mm.

Slitstyrka rolling wheel

DS/EN 13892-5: RWA20.

Flytegenskaper

DS/EN 12706: 140-150 mm.

CE-märkning

DS/EN 13813: CT-C30-F8.

GEV EMICODE

EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Förvaring/tekniska data

Min. 6 månader i oöppnad förpackning.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 24 månader i oöppnad förpackning.

Konstruktioner

Underlag
LIP 210 kan appliceras på torra ytor när de är fasta och fria från damm, smuts, olja, fett, vax och ytslamma mm. Undergolv av betong med en fallande maximal relativ fuktighet på 95 % och en dragstyrka på minst 1 N/mm². Vid applicering på anhydritgolv ska restfuktigheten vara som högst 0,5 %.

Förbehandling: I vatten-/fuktbelastade områden ska LIP 210 efterbehandlas med ett godkänt tätskiktssystem. LIP Supergrund används ex metall, gjutasfalt, epoxi, keramik, natursten och liknade. Släta/glatta ytor slipas/fräses innan applicering.

 

Förbehandling
Borttagning av fett och tvålrester görs med LIP Eco Clean Grundrent. Om betongytan är porös på grund av ytslamma slipas den och dammsugs noga före applicering Primning ska alltid utföras för att sluta porerna och binda damm. Är man osäker rekommenderas att man gör en provspackling

 

Följande ska användas

  • På råbetong späds LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 1 del vatten.
  • På sugande underlag späds LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 3 delar vatten.
  • På icke sugande underlag späds LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 1/2 del vatten.
  • På organiska underlag används LIP Primer 54 koncentrerad.

Applicering/spackling genomförs tidigast när primern är torr (tidigast efter cirka 1 timme vid 20° C).

På starkt sugande underlag vid applicering i tunna skikt, eller när man efter spacklingen ska måla ytan, kan det vara en fördel att prima underlaget i 2 omgångar för att undvika hål/luftbubblor i spackelmassan enligt följande metod: 1:a skiktet späds primern 1:5 med vatten och i 2:a skiktet appliceras underlaget outspätt.

När golvspackel appliceras på träunderlag måste underlaget vara mekaniskt stabilt. Vi rekommenderar att använda armeringsnät för att minska risken för sprickbildning i ytan eller högre upp i konstruktionen (skickttjocklek min. 5mm).

Vid stabilisering innan montering av keramik är minstas skickttjocklek 12 mm med armeringsnät i metall. På icke sugande underlag, där man efteråt ska lägga en tät beläggning, ska LIP 210 läggas i en skikttjocklek på minst 1 mm för att bilda ett vattenabsorberande skikt.

Vid läggning av täta golvbeläggningar ska underkonstruktionen vara permanent torr.

Om man spacklar flera omgångar ska man prima mellan skikten (1 del primer och 1/2 del vatten) och ev. slipa, om ytan är porös.

Vid spacklingar över 5 mm rekommenderar vi att använda en LIP Dämplist så att spacklet inte har direktkontakt med väggar eller fasta konstruktioner.

 

OBS

  • Vid primning/grundning och spackling skall golvtemperaturen vara mellan 5° C och 25° C.
  • Den redovisade härdningstiden förutsätter en temperatur på 20° C och luftfuktighet på 50% RF med en liten luftväxling. Lägre temperaturer förlänger och högre temperaturer förkortar bearbetnings-/härdningstiden.
  • Spackelmassan ska under härdning skyddas mot värmepåverkan, som till exempel golvvärme, direkt solljus, drag mm.
  • En överdosering av den rekommenderade vattenmängden ger en minskad styrka samt ökar risken för slam och sprickbildning. Golvspackelmassa som börjat härda får inte tillsättas ytterligare vatten.
  • Golvvärmen ska vara avstängd under spacklingen för att bedöma när den kan slås på, se lip.dk.
  • Öppnad förpackning ska förslutas helt och produkten användas så snart som möjligt.

 

Bruksanvisning
LIP 210 blandas i förhållandet 0,23 liter rent kallt vatten/kg pulver, motsvarande 4,5 liter/20 kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning till en smidig, homogen massa utan klumpar, med en maskinblandare eller motsvarande. Blandningstid 2-3 min. Efter ett par minuter rörs den upp igen, nu är den klar att användas. Den färdigblandade spackelmassan hälls ut på golvytan. Man ska alltid börja i det område där det tjockaste skiktet ska appliceras ut. LIP 210 är enkel att applicera också i mindre skikttjocklekar med tandspackel eller slät spackel och har ett så bra flyt att man normalt inte behöver göra någon efterspackling eller slipning.

Om golvspacklet efterbehandlas med färg eller liknande rekommenderas att en LIP Piggrulle används så att ytan blir helt jämn.

OBS! Om man exempelvis ytbehandlar med epoxi eller annan tät beläggning, ska det som minst göras en indikativ fuktmätning för att avgöra om fuktinnehållet ligger under 85 % RF.

Vid uppbyggnad av golvlutning kan vattenmängden minskas med 10–20 % beroende på lutning.

Vid spackling av skikttjocklekar över 8 mm kan upp till 10 kg ugnstorkad kvartssand 0,3–1 mm tillsättas i 20 kg LIP 210. När sand tillsätts är andelen vatten förändrad och man får en minskad flytförmåga och tryckstyrka.

 

Rengöring
Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt.
OBS! Ej härdat material får inte spolas ner i avlopp då cementbaserat material härdar under vatten och kan täppa till avloppet.

 

Förpackning
Plastlaminerade papperssäckar på 20 kg. Ska förvaras torrt.

 

Allmänt
LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik.

Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.