Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 210

Plan- och fallbyggnadsspackel för projekt med krav på korta byggtider. Mycket tidigt beläggningsbar.

För avjämning, upprätning ochfinspackling av golv på underlag av betong, puts, natursten, keramiskamaterial, metall, gjutasfalt, trä mm.

 

LIP 210 är enbart lämpad till inomhusbruk utan risk för tillskjutandemarkfukt. Kan appliceras från 1 mm till valfri skikttjocklek. Är idealisk för applicering med t ex snäckpump. LIP 210 är lämplig för rum med golvvärme.

20 kg - Varunummer 240009
Tekniska data
Arbetstemperatur

5°C–25°C.

Blandningsförhållande

0,23 liter vatten/kg pulver motsvarande 4,5 liter vatten/20 kg säck.

Bearbetningstid

Ca 20-30 min. vid 20°C.

Gångbar

Efter ca. 60 min. vid 20°C vid 20° C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Klar för plattsättning

Efter ca. 2 timmar vid 20°C vid 20°C vid 20° C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Klar för tät beläggning

Plastmattor 6 tim. vid 20 mm, 2K folielim/tätskikt ca 3 tim. vid 20°C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Klar för fuktkänsliga ytskikt (ex. trägolv)

Efter min. 12 timmar vid 20°C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20°C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Materialåtgång

Ca. 1,6 kg per m²/mm.

Densitet

Ca. 2 kg/liter färdigblandad.

Tryckstyrka

30–35 N/mm².

Vidhäftningsstyrka på betong

> 2 N/mm².

Slitstyrka rolling wheel

DS/EN 13892-5: RWA20.

Flytegenskaper

DS/EN 12706: 140-150 mm.

CE-märkning

DS/EN 13813: CT-C35-F8.

GEV EMICODE

EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Förvaring/tekniska data

Min. 6 månader i oöppnad förpackning.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 24 månader i oöppnad förpackning.

Konstruktioner

Underlag

LIP 210 kan appliceras på torra ytor när de är fasta och fria från damm, smuts, olja, fett, vax och ytslamma mm. Undergolv av betong med en fallande maximal relativ fuktighet på 95 % och en dragstyrka på minst 1 N/mm². Vid applicering på anhydritgolv ska restfuktigheten vara som högst 0,5%. Förbehandling: I vatten-/fuktbelastade områden ska LIP 210 efterbehandlas med ett godkänt tätskiktssystem. LIP Supergrund används ex metall, gjutasfalt, epoxi, keramik, natursten och liknade.

 

Förbehandling

Borttagning av fett och tvålrester görsmed LIP G10 Eco Clean Grundrent. Om betongytan är porös på grund av betongslamma/ytslamma slipas den och dammsugs noga före applicering. Släta/glatta ytor slipas/fräsesinnan applicering. Primning ska alltid utföras för att sluta porerna och binda damm. Är man osäker rekommenderas attman gör en provspackling

 

Följande ska användas

  • På råbetong späds LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 1 del vatten.
  • På sugande underlag späds LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 3 delar vatten.
  • På icke sugande underlag späds LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 1/2 del vatten.
  • På organiska underlag används LIP Primer 54 koncentrerad.

Applicering/spackling genomförs tidigast när primern är torr (tidigast efter cirka 1 timme vid 20° C).

På starkt sugande underlag vid applicering i tunna skikt, eller när man efter spacklingen ska måla ytan, kan det vara en fördelatt prima underlaget i 2 omgångar för att undvika luftbubblor/håli spackelmassan enligt följande metod: 1:a skiktet späds primern 1:5 med vatten och i 2:a skiktet applicerasunderlaget outspätt. När golvspackelappliceras på golvspånskivamåste underlaget varamekaniskt stabilt. Vi rekommenderar att använda armeringsnät för attminska riskenför sprickbildning i ytaneller högreupp i konstruktionen (skikttjocklekmin. 5mm).

Vid stabilisering innanmontering av keramik är minsta skikttjocklek 12 mm med armeringsnät i metall.

Vid läggning av täta golvbeläggningar ska underkonstruktionen vara permanent torr.

Om man spacklar flera omgångar ska man prima mellan skikten (1 del primer och 1/2 del vatten) och ev. slipa, om ytan är porös. Vid spacklingar över 5 mm rekommenderar vi att använda en LIP Kantband så att spacklet inte har direktkontakt med väggar eller fasta konstruktioner.

 

Bruksanvisning

LIP 210 blandas i förhållandet 0,23 liter rent kallt vatten/kg pulver, motsvarande 4,5 liter/20 kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning till en smidig, homogen massa utan klumpar, med en maskinblandare eller motsvarande. Blandningstid 2-3 min. Efter ett par minuter rörs den upp igen, nu är den klar att användas. Den färdigblandade spackelmassan hälls ut på golvytan. Man ska alltid börja i det område där det tjockaste skiktet ska appliceras ut.

LIP 210 är enkel att applicera ocksåi mindre skikttjocklekarmed tandspackeleller slät spackeloch har ett så bra flyt att man normalt inte behöver göra någon efterspackling eller slipning. Om golvspacklet efterbehandlas med färg eller liknande rekommenderas att en LIP Piggroller används så att ytan blir helt jämn.

OBS! Om man exempelvis ytbehandlar med epoxi eller annan tät beläggning, ska det som minst göras en indikativ fuktmätning för att avgöra om fuktinnehållet ligger under 85 % RF.

Vid uppbyggnad av golvlutning kan vattenmängdenminskasmed 10–20 % beroende på lutning.

Vid spackling av skikttjocklekar över 8 mm kan upp till 10 kg ugnstorkad kvartssand 0,3–1 mm tillsättas i 20 kg LIP 210. När sand tillsätts minskar den procentuella andelen vatten ochman får en minskad flytförmåga och tryckstyrka.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdatmaterialkan endast tasbort mekaniskt.
OBS! Ej härdat materialfår inte spolas ner i avlopp då cementbaserat materialhärdar under vatten och kan täppatill avloppet.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såvälsom extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

 

OBS!

  • Vid primning/grundning och spackling skallgolvtemperaturen varamellan 5° C och 25° C.

  • Den redovisade härdningstiden förutsätter en temperatur på 20° C och luftfuktighetpå 50% RF med en liten luftväxling. Lägre temperaturer förlänger och högre temperaturer förkortar bearbetnings-/härdningstiden.

  • Spackelmassan ska under härdningskyddas mot värmepåverkan, som till exempel golvvärme, direkt solljus, drag mm.

  • En överdosering av den rekommenderade vattenmängden ger en minskad styrka samt ökar risken för slam och sprickbildning. Golvspackelmassa som börjat härda får inte tillsättas ytterligare vatten.

  • Golvvärmen ska vara avstängd under spacklingen för att bedöma när den kan slås på, se lip.dk/konstruktioner/arbetsråd.

  • Öppnad förpackning ska förslutas helt och produkten användas så snart sommöjligt.